Hang zhou Lin’an Oriental Tea Applied Technology Research Institute

No.27-2 Nanshan Village,                                                                                                Yuqian Town,Hangzhou                                                                                                       Zhejiang Province                                                                                                               China
Contact person:                                                                                                                  General Manager:Alex Yuan                                                                   E-mail:Alex@hzeasttea.com                                                                                                 Sales Director:Benjamin Yao                                                                                                 E-mail:Benjamin@hzeasttea.com