Mao Feng Tea is green tea.The main origins are Yunnan, Emei, Zunyi, Wuyi, etc., but the most famous origin is Anhui Huangshan.It is one of China’s top ten famous tea.